Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

 

Výzva mesta Košice na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2020.

Cieľ vyhlasovaného projektu

Podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice, aj v súvislosti so značnými obmedzeniami realizácie dobrovoľníckych aktivít kvôli šíreniu koronavírusu, a to v zmysle a v rámci určenom VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.).

 • Účel a špecifické ciele výzvy

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z., a to pri poskytovaní služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území mesta s cieľom:

 1. a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať (dopĺňať a rozširovať databázu dobrovoľníckych príležitostí, prepájať a/alebo párovať požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite);
 1. b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti;
 1. c) realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane propagácie jej spoločenskej hodnoty;
 1. d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov;
 1. e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na miestnej/regionálnej/národnej úrovni (spolupracovať s orgánmi verejnej moci,3 so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať a propagovať uznávanie dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií / vytvárať stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; spolupracovať / presadzovať finančnú podporu dobrovoľníctva a začleňovanie dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore; podporovať / budovať infraštruktúru dobrovoľníctva);
 1. f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na školenia a spoluprácu (TCA) týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020;
 1. g) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej úrovni za účelom zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládeže;
 2. h) podporovať aktivity dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov  na verejnoprospešných službách v environmentálnej, kultúrnej, športovej a sociálnej oblasti
 1. Oprávnené aktivity

Medzi oprávnené aktivity patria:

 • dobrovoľnícke činnosti mladých v prospech širšej komunity,
 • pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi,
 • vzdelávacie aktivity, workshopy,
 • informačné a/alebo propagačné podujatia, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 • aktivity zamerané na tvorbu a prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže,
 • kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 • aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, elektronické a osobné konzultácie a pod.)
 • a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.
 1. Oprávnené náklady

Do oprávnených nákladov v rámci rozpočtu je možné zahrnúť aj náklady na zabezpečenie náležitých hygienických a bezpečnostných opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR. Uvedené náklady je možné vyúčtovať v rámci položiek na prevádzkové náklady a/alebo materiálové náklady.

Celková suma určená na dotácie: 20 000 (slovom dvadsaťtisíc) Euro

Dotácia na každý schválený projekt: max. do 1 500 Euro

 1. Cieľové skupiny:

Oprávnenými cieľovými skupinami aktivít sú:

 1. a) mladí ľudia, a to najmä mládež s nedostatkom príležitostí, neorganizovaná mládež, mladí vedúci a mládežnícki dobrovoľníci,
 1. b) koordinátori mládežníckych dobrovoľníkov, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, ktorí pracujú v oblasti dobrovoľníctva mládeže s nedostatkom príležitostí,
 1. c) organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,
 1. d) zástupcovia subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov,
 1. e) aktéri mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 2. f) široká verejnosť – účastníci dobrovoľníckych, informačných, konzultačných a propagačných aktivít.
 1. Oprávnení žiadatelia:

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. so sídlom v meste Košice, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta Košice, a to najmä:

 1. a) Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
 1. b) Občianske združenia vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť
 1. c) Neziskové organizácie vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť
 1. d) Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť
 1. Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na podporu všeobecne prospešných služieb

  (§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), na podporu podnikania a zamestnanosti.

 1. Základné zásady pri poskytovaní dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnúť výlučne žiadateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

(2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 1. Žiadosť

Dotácia sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta (pri zverejnenom VZN č. 190).

Žiadosť musí obsahovať

 1. a) identifikačné údaje žiadateľa, a to najmenej v rozsahu názov (obchodné meno) žiadateľa, sídlo, IČO prípadne iné obdobné identifikačné číslo žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, žiadosť musí obsahovať aj dátum narodenia a štátnu príslušnosť žiadateľa,
 1. b) údaje o evidencii žiadateľa v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom obdobnom registri (ďalej len „register“), ak zo zápisu v registri vyplýva oprávnenie žiadateľa realizovať projekt
 1. c) charakteristiku projektu, predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov, miesto a termín realizácie projektu a celkovú hodnotu projektu,
 1. d) výšku požadovanej dotácie,
 1. e) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške spolufinancovania (najmenej 10% poskytnutej dotácie) nepoužije osobitné verejné prostriedky,
 1. f) bankové spojenie a číslo účtu,
 1. g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 VZN č. 190,
 1. h) prehľad všetkých konaní, ktorých predmetom je výkon rozhodnutia6) voči žiadateľovi, a to najmenej v rozsahu názov orgánu verejnej moci vykonávajúceho výkon rozhodnutia, spisová značka konania, predmet konania a odôvodnenie žiadateľa, či výkon rozhodnutia môže ovplyvniť realizáciu projektu,
 1. i) vyhlásenie žiadateľa o tom, že je alebo nie je platcom dane z pridanej hodnoty,
 1. j) prehľad žiadostí o dotáciu, ktoré žiadateľ doručil mestu v príslušnom kalendárnom roku a v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to najmenej v rozsahu názov projektu, doba realizácie projektu, výška požadovanej dotácie, výška dotácie schválenej mestom, prípadne skutočnosť, že o schválení dotácie ešte žiadateľ nebol informovaný,
 1. k) podpis žiadateľa (štatutárneho orgánu žiadateľa) alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Namiesto uvedenia údajov o evidencii žiadateľa v registri podľa ods. 2 písm. b) možno k žiadosti priložiť výpis z registra, ktorý je verejne prístupný na internete. Ak register nie je verejne prístupný na internete, k žiadosti sa vždy priloží výpis z registra v originálnom vyhotovení. K žiadosti sa tiež priloží

 1. a) doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom účtu podľa ods. 2 písm. f),
 1. b) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto oprávnenie nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri alebo z osobitného predpisu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie nesmú byť ku dňu ich doručenia mestu staršie ako tri mesiace. Ak výslovne nie je uvedené inak, doklady nemusia byť mestu predložené v originálnom vyhotovení.

Pri schválení dotácie môže určiť žiadateľovi podmienky udelenia dotácie. Príjemca dotácie je viazaný ustanoveniami VZN č. 190 a zároveň povinnosťami stanovenými v konkrétnej zmluve o poskytnutí dotácie. Okrem iných má príjemca povinnosť následne predložiť ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov (vo výške najmenej 10% poskytnutej dotácie).

 1. Registrácia žiadosti / Termíny

Formulár žiadosti je potrebné elektronicky vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice s príslušnými prílohami. (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia) Formulár aj prílohy sú zverejnené na webovom sídle www.kosice.sk a www.srdcevmeste.sk.

Podporu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, tzn. v roku 2020. Na poskytnutie dotácie neexistuje právny nárok.

Termín začatia predkladania žiadostí: 15. 09. 2020

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 15. 10. 2020, po tomto termíne nebude možné prijímať žiadosti . (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).

Posledný možný termín realizácie projektu : 30. 11. 2020

Termín uzávierky finančného vyúčtovania projektu : do 30 kalendárnych dní od ukončenia projektu!

Projekty realizované v mesiaci NOVEMBER 2020 budú vyúčtované najneskôr do 15.12. 2020

Adresa na predkladanie žiadostí:

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s podmienkami výzvy, je neúplná alebo súčasne duplicitne podaná do viacerých programov alebo neobsahuje prílohy, nebude posudzovaná. Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby ) podľa pravidiel uvedených v tejto výzve,
 • v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy.

Spôsob hodnotenia žiadostí:

Grantová komisia, menovaná primátorom mesta Košice, odporúča mestskému zastupiteľstvu pridelenie grantu (dotácie) na základe posúdenia podaných žiadostí. Grantová komisia si vyhradzuje právo neprideliť grant v plnej požadovanej výške.

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení grantu bude žiadateľovi oznámené písomne najneskôr do 30. októbra 2020.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

 • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
 • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.